Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy ogólnopolską diagnozę w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu podpisał umowę na przeprowadzenie kompleksowej usługi wykonania prac naukowo-badawczych mających za przedmiot wykonanie ogólnopolskiej diagnozy w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski.

 Wykonawcą diagnozy została Uczelnia Korczaka z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez Rektora prof. dr hab. Mirosława Grewińskiego i Prorektorkę dr Joannę Lizut.

 Celem diagnozy jest określenie potencjału krajowego w zakresie rozwoju usług społecznych zgodnie z ideą deinstytucjonalizacji. 

 Badanie to uwzględni zróżnicowanie województw pod względem zasobów i możliwości realizacji działań w tym zakresie oraz wskaże kierunek interwencji przeniesienia nacisku działań z instytucjonalnych na środowiskowe.

 Informacje uzyskane w wyniku badania wspomogą również programowanie lokalnych polityk publicznych, wyznaczając priorytetowe kierunki interwencji. Diagnoza będzie narzędziem projektowym dla efektywnego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, jak również pośrednio dla innych podmiotów lokalnych, działających na rzecz zapewnienia centralizowania usług społecznych.

  

  

 

Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna