W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje o możliwości nabycia środków i materiałów ochrony dla grupy docelowej projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Obecnie Partner Wiodący posiada środki ochrony w postaci m.in. żeli do dezynfekcji rąk (poj. 500 ml), płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni (poj. 5 l), maseczek jednorazowych oraz medycznych trójwarstwowych.

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności środków ochrony można uzyskać pod numerem tel. 56 6571479

Jednocześnie przypominamy, iż grupę docelową w projekcie stanowią:

- gminy otrzymujące środki ochrony i materiały dla osób świadczących usługi opiekuńcze,
- domy pomocy społecznej publiczne i niepubliczne,
- niepubliczne ZOL/ZPO,
- schroniska,
- noclegownie,
- warsztaty terapii zajęciowej,
- zakłady aktywności zawodowej,
- środowiskowe domy samopomocy,
- powiatowe centra pomocy rodzinie,
- miejskie ośrodki pomocy rodzinie,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze POW,
- całodobowe podmioty zaangażowane w realizację usług społecznych, w tym opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz podmioty reintegracji społecznej,
- Dzienne Domy Pobytu.