Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wydłużył termin składania „Ramowych koncepcji funkcjonowania CUS” do 3 lipca 2023 roku (poniedziałek).

W odpowiedzi na duże zainteresowanie przygotowaniem „Ramowych koncepcji funkcjonowania CUS” przez gminy planujące aplikować o środki w ramach najbliższego konkursu na „Usługi społeczne i zdrowotne: tworzenie CUS z realizacją usług społecznych” termin na złożenia dokumentu został wydłużony do 3 lipca 2023 roku (decyduje data wpływu dokumentu do ROPS w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń).

Przedmiotowa data jest ostateczna i wynika z konieczności weryfikacji złożonych koncepcji oraz ich uzgodnienia z poszczególnymi gminami w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o dofinansowanie tj. do 17 lipca 2023 roku (planowana data zakończenia naboru wniosków wynikająca z Harmonogramu).