W przypadku gdy jeden z rodziców zamieszkuje  i  pracuje poza granicami Polski w jednym z państw EU/EOG bądź Szwajcarii a drugi z rodziców zamieszkuje wraz dziećmi w Polsce i jest osobą aktywną zawodowo (podlega pod ubezpieczenie emerytalno-rentowe z jakiegokolwiek tytułu np. zatrudnienie, działalność gospodarcza, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla bezrobotnych, gospodarstwo rolne) w Polsce powinny zostać złożone wnioski o świadczenia rodzinne i wychowawcze a wnioskodawca powinien legitymować się decyzją przyznającą bądź odmowną dotyczącą ww. świadczeń.

W opisanym przypadku pierwszeństwo do ustalania i wypłaty pełnej kwoty świadczeń leży po stronie Polski. Instytucja zagraniczna może w tym wypadku wypłacić tylko dodatek dyferencyjny, tj. nadwyżkę ponad sumę polskich świadczeń rodzinnych i wychowawczych przyznanych na dane dziecko. W przypadku, gdy kwota świadczeń zagranicznych jest niższa niż kwota świadczeń przysługujących w Polsce, świadczenia poza granicami kraju nie będą wówczas przysługiwały.

WAŻNE!!!

W przypadku świadczenia „500+”  wniosek należy złożyć również na pierwsze dziecko, aby otrzymać decyzję odmowną. W takim przypadku instytucja zagraniczna wypłaci pełną kwotę świadczeń zagranicznych. W przeciwnym  wypadku, tj. gdy osoba nie legitymuje się decyzją odmowną na pierwsze dziecko, instytucja zagraniczna ma prawo pomniejszyć kwotę świadczeń rodzinnych na to dziecko o 500,00 zł.  W przypadku zaś, gdy instytucja zagraniczna wypłaciła już  świadczenia rodzinne w pełnej wysokości, ma prawo żądać zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.

 Decyzja o złożeniu  wniosku na pierwsze dziecko jest indywidualną decyzją wnioskodawcy, ale biorąc pod uwagę wyżej przytoczone argumenty, złożenie tego wniosku leży w szeroko pojętym interesie osoby zainteresowanej.

 Analogiczna sytuacja występuje także w przypadku zasiłku rodzinnego. Również w tym przypadku osoba powinna złożyć wniosek na wszystkie dzieci w celu otrzymania decyzji (przyznającej bądź odmownej). Legitymowanie się przez osobę decyzją odmowną z Polski pozwoli uniknąć problemów poza granicami kraju związanymi z pomniejszaniem kwoty zagranicznych świadczeń rodzinnych bądź koniecznością zwrotu świadczeń nienależnie pobranych poza granicami kraju.