W sierpniu oraz wrześniu br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zorganizował wizyty studyjne dla przedstawicieli  jednostek organizacyjnych pomocy społecznej do ciekawych podmiotów ekonomii społecznej.

Pierwsza z wizyt odbyła się na terenie powiatu konińskiego. Uczestnicy wizyty odwiedzili m.in. Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie oraz funkcjonujące w tym samym budynku Środowiskowy Dom Samopomocy i Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Koninie. Placówki, kierujące swoje wsparcie m.in. dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,uwzględniają potrzebę aktywnego trybu życia, dostępu do kultury oraz podtrzymywania więzi rodzinnych, towarzyskich i kontaktów ze społecznością lokalną. Uczestnicy zwiedzili m.in. pracownię kulinarną, komputerową, artystyczną, salę rehabilitacyjną, w których podopieczni odbywali zajęcia.

Program wizyty uwzględniał także szereg prelekcji i spotkań dotyczących spółdzielczości socjalnej. Uczestnicy mieli okazję odwiedzić oraz zapoznać się z działalnością szeregu takich spółdzielni:

  • Spółdzielnia Socjalna „Inspiracja”, która oferuje pielęgnację terenów zielonych, usługi remontowo-budowlane, transport osób niepełnosprawnych, usługi cateringowe, działalność sportową, rekreacyjna, turystyczną i edukacyjną;
  • Spółdzielnia Socjalna „Sport i Rehabilitacja”, która prowadzi sklep medyczny Sport i Rehabilitacja. W punkcie tym można zaopatrzyć się w sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny, środki pomocnicze. Spółdzielnia oferuje również usługi transportowe;
  • Spółdzielnia Socjalna Blues Hostel utworzona przez grupę młodych, kreatywnych ludzi, która prowadzi hostel, którego wystrój i klimat utrzymane są w konwencji muzycznej;
  • Spółdzielnia Socjalna „Nowa Grodzka”, prowadząca restaurację. Pracę znalazły tam osoby niepełnosprawne, absolwenci Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie;
  • Spółdzielnia Socjalna „Spektrum”, która otworzyła przedszkole dla dzieci z autyzmem Pinokio oraz plac zabaw EncePence.

Druga wizyta rozpoczęła się od wizyty w Sopockim Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej – instytucji powołanej w 2012 roku wspólnie przez władze Sopotu i kilka organizacji pozarządowych po to, aby skutecznie pomóc bezrobotnym w znalezieniu pracy, a osoby bezdomne wesprzeć w wychodzeniu z bezdomności. W ramach SIPS działa m.in. Centrum Integracji Społecznej, Centrum Aktywizacji Zawodowej i Pośrednictwa Pracy, punkt konsultacji psychologicznych, mieszkanie chronione dla osób bezdomnych przechodzących proces readaptacji społecznej i zawodowejoraz odwiedzona przez uczestników wizyty studyjnej Spółdzielnia Socjalna „Kooperacja”. Spółdzielnia prowadzi działalność o charakterze wielobranżowym, pracownicy pracują m.in. przy obsłudze parkingów letnich w Sopocie, pielęgnacji terenów zielonych, remontach mieszkań komunalnych i pracach budowlanych. Spółdzielnia prowadzi również na terenie Sopotu dwa sklepy charytatywne LukLuk, w których zatrudnione są osoby bezrobotne i niepełnosprawne.

Uczestnicy wizyty odwiedzili także działającą przy sopockim „Monciaku” Spółdzielnię Socjalną „Dwie Zmiany”. Założona przez grupę artystów w 2014 roku Spółdzielnia „Dwie Zmiany” to klubokawiarnia, restauracja, miejsce, które łączy funkcje placówki kulturalnej oraz alternatywnej kawiarni.

Kolejnym punktem wyjazdu była wizyta w  Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej. Fundacja została powołana do wdrażania programów aktywizacji społeczno-zawodowej w tworzonych przez nią przedsiębiorstwach społecznych, w których osiągany zysk jest reinwestowany we wspieranie młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja prowadzi 6 kameralnych Domów dla Dzieci w Trójmieście, Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań” na gdańskiej Oruni, oraz przedsiębiorstwo społeczne – kawiarnię „Kuźnia” oraz „SoStay” – pierwszy w Trójmieście hotel odpowiedzialny społecznie.

Drugiego dnia uczestnicy odbyli spotkanie poświęcone ekonomii społecznej w województwie pomorskim, w którym uczestniczyli przedstawiciele Sejmiku Województwa Pomorskiego, tamtejszego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a także Centrów Integracji Społecznej w Ustce i Gdańsku.

Kolejnym punktem była wizyta w Pubie „Browar Spółdzielczy” prowadzonym przez Pucką Spółdzielnię Socjalną DALBA, gdzie uczestnicy zjedli obiad przygotowany przez Gdyńską Spółdzielnię Socjalną Razem. Obydwie te Spółdzielnie zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Ostatnim miejscem, które zwiedzili uczestnicy wizyty studyjnej było „Osiedle Sitowie” - projekt oparty na międzynarodowym modelu “Fountain House”. Osiedle jest platformą kompleksowego wsparcia w usamodzielnianiu się oraz aktywizowaniu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie - osoby niepełnosprawne w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi i samotne bezdomne matki z dziećmi. Osiedle powstało w siedmiu budynkach z zasobów mieszkaniowych Miasta Gdańsk, z czego sześć przekazano organizacjom pozarządowym. Uczestnicy projektu są przygotowywani w ciągu 2-letniego pobytu na Osiedlu do samodzielnego życia, pracy w podmiotach ekonomii społecznej i na otwartym rynku pracy.

Wizyty studyjne były doskonałą okazją do zapoznania się z bogatymi doświadczeniami w zakresie tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, do poszukiwania nowych, ale sprawdzonych wzorców i praktyk służących rozwiązywaniu problemów społecznych. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że wizyta dała im dużą porcję nowej wiedzy i doświadczeń, co zwiększy skuteczność aktywizacji zawodowej i społecznej w naszym regionie.

Wizyty studyjne są elementem realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorem wizyt było Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”.

Zdjęcia: