Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu opracował trzecią edycję „Informatora dla Seniora”. Materiał został zaktualizowany i uzupełniony o nowe treści z zakresu bezpieczeństwa seniorów. Oprócz informacji z obszarów: pomocy instytucjonalnej, środowiskowej, zdrowia, edukacji, kultury i rozrywki oraz życia publicznego, zawarto praktyczne wskazówki postępowania w sytuacjach zagrożenia i nie tylko.

Publikacja stanowi kompendium wiedzy nt. oferty dla osób starszych oraz instytucji działających na rzecz osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim. Materiał zawiera m.in. dane teleadresowe do takich instytucji jak: domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, poradnie/oddziały/kliniki geriatryczne, zakłady opiekuńczo-lecznicze/pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja stacjonarne, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku. Ponadto odnaleźć w nim można wiele cennych dobrych praktyk, dobranych tematycznie do każdego z bloków. Zamieszczono również przegląd aktualnych ofert kulturalnych.

Druk informatora w formie papierowej został sfinansowany z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Do pobrania