Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na spotkanie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS/ZAZ/WTZ) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 8 września 2017 r. o godz. 10.00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu, Plac bł. Stefana W. Frelichowskiego 1.

Zapraszamy na dni z ekonomią społeczną.

Tym razem Targi Dobrych Praktyk odbędą się 10 i 11 września. Pierwszego dnia na Jarmarku Kujawsko-Pomorskim w Myślęcinku, podmioty ekonomii społecznej zaprezentują swoje towary i usługi.

Zapraszamy na wizyty studyjne przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznych (JOPS) oraz podmiotów reintegracyjnych zakładów aktywności zawodowych (ZAZ), warsztatów terapii zajęciowej (WTZ), klubów integracji społecznej (KIS) i centrów integracji społecznej (CIS).

W przypadku gdy jeden z rodziców zamieszkuje  i  pracuje poza granicami Polski w jednym z państw EU/EOG bądź Szwajcarii a drugi z rodziców zamieszkuje wraz dziećmi w Polsce i jest osobą aktywną zawodowo (podlega pod ubezpieczenie emerytalno-rentowe z jakiegokolwiek tytułu np. zatrudnienie, działalność gospodarcza, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla bezrobotnych, gospodarstwo rolne) w Polsce powinny zostać złożone wnioski o świadczenia rodzinne i wychowawcze a wnioskodawca powinien legitymować się decyzją przyznającą bądź odmowną dotyczącą ww. świadczeń.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu będzie nieczynny w najbliższy poniedziałek  (14 sierpnia). Zgodnie z obowiązującym prawem, dzień wolny został ustalony za przypadający w sobotę 11 listopada, Święto Niepodległości.

W ramach projektu „Rodzina w Centrum” , ROPS w Toruniu organizuje kolejne formy wsparcia dla rodzin zastępczych, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko – pomorskiego. Doradztwo grupowe jest  powiązane ze szkoleniem  pt. „RAD – zaburzenia więzi u dzieci – diagnoza i terapia”. Doradztwo realizowane jest w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza  rodziny zastępcze, kadrę prowadzącą rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko – pomorskiego na kolejna edycję kursu specjalistycznego „Trening Zastępowania Agresji”. Kurs realizowany jest w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu  1 lipca 2017 r. w ramach projektu „Trampolina” odbył się Turnieju piłki nożnej w Zbrachlinie. Przedstawiciele Młodzieżowych Centrów w ramach Alternatywnych form spędzania czasu wolnego mieli możliwość poznać zasady fair play i „zdrowej” rywalizacji.  Nasi uczestnicy nauczyli się, że fair play jest normą wartości w sporcie. Jest wyrazem postawy reprezentowanej na boisku, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę.

Uczestnicy projektu „Trampolina” z Młodzieżowego Centrum w Lipnie zostali zgłoszeni do udziału w Gminnym Otwartym Konkursie „Wiła Wianki tam nad Wisłą w Dolinie” ogłoszonym przez Szkołę Podstawową im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Czyż-nie”, Urzędem Gminy oraz Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i LGD.

W dniach od 25 do 26 czerwca br. w Wąbrzeźnie odbyły się TARGI DOBRYCH PRAKTYK.

W niedzielę 25 czerwca, na Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie, w ramach Jarmarku Ekologicznego podmioty ekonomii społecznej zaprezentowały swoje produkty. Mieszkańcy i turyści mogli zakupić niepowtarzalne rękodzieło, lokalne przysmaki i naturalną żywność, a także spróbować swoich sił w warsztatach rękodzielniczych i konkursach.