W dniu 7 czerwca 2017 r. w Wieńcu - Zdroju k/Włocławka, odbędzie się seminarium dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci. Seminarium organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dla Naszych Dzieci”.

W dniach 23 – 24 maja 2017 r. w Fojutowie odbędzie się II KUJAWSKO – POMORSKIE FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ, które zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z Konwentem Ośrodków Pomocy Społecznej województwa kujawsko - pomorskiego.

W dniu 25 kwietnia br. w Zakładzie Aktywności Zawodowej we Włocławku, odbyło się kolejne posiedzenie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej.

Podczas spotkania powołane zostały cztery Podkomitety Monitorujące Ekonomię Społeczną w subregionach. Zgodnie z założeniami, każdy z podkomitetów liczy około 15 osób, a wskazane osoby reprezentują instytucje i podmioty bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w działania na rzecz ekonomii społecznej w subregionach. Podkomitety działają na obszarach spójnych z działalnością i funkcjonowaniem Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Do zadań podkomitetów należy m.in. monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie, identyfikacja barier i problemów w rozwoju przedsiębiorczości społecznej, współpraca w zakresie realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020.

Informujemy, iż od dnia  01.05.2017r. następuje zmiana trybu pracy Biura Obsługi Klienta.

W najbliższy wtorek (25 kwietnia br.) w Zakładzie Aktywności Zawodowej we Włocławku, odbędzie się kolejne posiedzenie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej.

Komitet w swoich działaniach bierze udział w koordynacji rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, kreuje nowe rozwiązania w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, identyfikuje bariery w rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

W skład Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej wchodzą przedstawiciele administracji publicznej, środowiska ekonomii społecznej, nauki i biznesu.

30 marca 2017 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, odbyło się spotkanie poświęcone preferencyjnym pożyczkom dla podmiotów ekonomii społecznej.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) z województwa kujawsko-pomorskiego, Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A., Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, jak również przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej z regionu. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, iż Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-079/17.
Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i/lub ich jednostek organizacyjnych (w tym OPS/PCPR), podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w tym organizacji pozarządowych) oraz podmiotów ekonomii społecznej.

W dniu 13.03.2017 r. w Centralnej Aplikacji Statystycznej opublikowany został formularz oceny zasobów pomocy społecznej, który nie zmienił się w stosunku do ubiegłorocznego formularza. Pracownicy ROPS w Toruniu zajmujący się ozps za 2016 rok przygotowali zestawienie najważniejszych informacji dotyczących wypełniania formularza w sposób jednolity dla wszystkich użytkowników.

W dniach 13-14 marca 2017 roku odbyła się XXIV edycja Forum Gospodarczego Welconomy Forum in Torun. Motywem przewodnim tegorocznego Forum był temat: "Unia Europejska – co dalej?".

Regionalny ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przeprowadził badanie pn. Uwarunkowania rozwoju usług opiekuńczych i alternatywnych form pomocy środowiskowej dla osób starszych w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. Na tej podstawie sporządzono raport z badania pn. Pomoc środowiskowa dla osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim.