Opublikowany został nowy jednolity tekst ustawy o spółdzielniach socjalnych. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. zawiera zmiany wprowadzane nowelizacjami z 2009, 2015 i 2017 r.

Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Pracownia Integracji Międzypokoleniowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy zapraszają do udziału w akcji SENIOR NA DRODZE! JESTEM ŚWIADOMY – BĘDĘ BEZPIECZNY!, które odbędzie się w środę, 1 sierpnia 2018 roku, o godz. 9:30 na podwórku oraz w Salonie Hoffman KPCK przy placu Kościeleckich 6 w Bydgoszczy.

Policjantki z toruńskiej komendy wzięły udział w spotkaniu z seniorami. Funkcjonariuszki opowiadały o tym jak unikać zagrożeń i przekazały cenne rady, jak postępować, by nie stać się ofiarą przestępstwa.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczął cykl spotkań świadomościowych w tematyce chorób otępiennych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2017”. Tegoroczny raport zawiera analizę sytuacji społecznej, demografii i rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Strukturę opracowano wedle poszczególnych grup odbiorców (klientów) pomocy społecznej – dzieci i młodzieży, osób bezrobotnych, osób bezdomnych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych, osób starszych oraz związanych z pieczą zastępczą. Ponadto przedstawiono wybrane działania Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczące zwiększenia włączenia społecznego, głównie programów opracowywanych
i wdrażanych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i jednostki organizacyjne Samorządu Województwa. W tym roku szczególną uwagę poświęcono polityce senioralnej i rozwojowi usług społecznych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Raport zaprezentowano Radnym Województwa w dniu 25 czerwca 2018 r. na XLVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Konwentem Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Konwentem Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie  województwa kujawsko-pomorskiego zapraszają do udziału w IV Kujawsko-Pomorskim Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 12 września 2018 roku  w Toruniu.

Prezentacja wskaźników w projektach dotyczących rozwoju ekonomii społecznej w regionie oraz konsultacje Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES) - to dwa główne tematy spotkania Komitetu Monitorującego Ekonomię Społeczną w regionie - Zespołu ds.  strategicznych,  programowych i prawnych  Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej (RKES).

Dziennikarze Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, a ramach akcji „Wakacyjny PIKnik” odwiedzają miasta i gminy naszego regionu, prezentując ich walory, turystyczne atrakcje, historyczne ciekawostki, lokalne inicjatywy oraz ludzi pełnych pasji.

W ramach projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” rozpoczęły, w naszym województwie, działalność cztery wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, terapeutycznego i pomocniczego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie pn. „Diagnostyka choroby otępiennej mózgu bazą do holistycznego wsparcia osoby chorej i jej opiekuna”, które odbędzie się 26 lipca 2018 r., od godz. 10:00 w siedzibie ROPS w Toruniu przy ul. Batkiewiczówny 93.