Praca socjalna to kierunek studiów adresowany do wszystkich, którzy chcą się nauczyć jak świadomie i kompetentnie pomagać osobom i społecznościom znajdującym się w trudnym położeniu.

Informujemy o możliwości wsparcia doradczego jednostek samorządu terytorialnego w zakresie partnerstw lokalnych i tworzenia lokalnych programów ekonomii społecznej oraz zapisów dotyczących ekonomii społecznej w lokalnych strategiach lub dokumentach.

Wypracowanie porozumienia na zawiązanie Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Zakładów Aktywności Zawodowej to główny temat najbliższego spotkania przedstawicieli Zakładów Aktywizacji Zawodowej z naszego województwa.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest organizatorem spotkań w gminnych i powiatowych Radach Działalności Pożytku Publicznego w woj. kujawsko-pomorskim.

Centrum Integracji Społecznej w Łojewie było miejscem piątego posiedzenia Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej. Przedstawiciele administracji publicznej, środowiska podmiotów ekonomii społecznej oraz nauki i biznesu spotkali się w czwartek 26 kwietnia 2018 roku.

Trwają kursy efektywnej nauki dla dzieci oraz kursy wspomagające rozwój i naukę dziecka dla ich rodziców realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum”. Kursy odbywają  się w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku. Skierowane są do dzieci w wieku 9-10 lat i 11-13 lat oraz ich rodziców z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 fot: Małgorzata Litwin

W Domu Pomocy Społecznej przy Szosie Chełmińskiej w Toruniu przybędą kolejne pokoje dla pensjonariuszy oraz części wspólne. Pierwsze pomieszczenia zostaną oddane do użytku w czerwcu 2018 roku.

Klub Seniora „Barwy Jesieni”, działający przy Centrum Kultury w Łubiance (od maja - przy połączonej instytucji Biblioteka – Centrum Kultury), w październiku 2018 roku będzie obchodził jubileusz 10-lecia istnienia.

Urząd Miasta w Bydgoszczy informuje, że organizacje pozarządowe mogą ponownie aplikować o środki finansowe na realizację projektów skierowanych do osób w wieku senioralnym w trybie tzw. małych grantów, tj. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundacja Kult Kultury zaprasza do udziału w czwartej edycji warsztatów pisania dla seniorów i adeptów pisarstwa z Torunia!