Regionalny Ośrodek Polityki  Społecznej w Toruniu zaprasza na spotkanie sieciujące dedykowane spółdzielniom socjalnym z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie świadomościowe pn. „Sposoby spowalniania chorób otępiennych”, które odbędzie się 28 lutego 2018 r. w godz. 10:00 – 13:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku.

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej - Referat Duszpasterstwa Rodzin, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oddział we Włocławku w związku z obchodami Dnia Świętości Życia i XIV Narodowego Dnia Życia pod hasłem „Dom i bezdomność” ogłaszają konkursy dla uczniów, nauczycieli i wychowawców.

22.02 2018 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu spotkali się specjaliści ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zatrudnieni w Centrach Wspierania Rodziny, aby przedyskutować dotychczasowe działania realizowane w ramach projektu ”Rodzina w Centrum”, a przede wszystkim  udoskonalić wypracowane mechanizmy wspierające i poprawiające jakość usług świadczonych rodzinom.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie świadomościowe pn. „Sposoby spowalniania chorób otępiennych”, które odbędzie się 26 lutego 2018 r. w SKK w Bydgoszczy.

Zapraszamy na kolejny cykl spotkań świadomościowych pn. „Sposoby spowalniania chorób otępiennych”, które poświęcone będą rozwiązaniom praktycznym w zakresie profilaktyki i leczenia chorych z otępieniami.

W tegorocznej edycji Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 - 214 nowych placówek otrzyma dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie placówek „Senior+”, a 224 już istniejące placówki „Senior+” otrzymają wsparcie finansowe na zapewnienie bieżącego funkcjonowania.

Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej zaprasza specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie do wzięcia udziału w superwizji. Zgłoszenia do 20 lutego 2018r.

W ramach powyższego naboru wpłynęły 2 oferty:

  • Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „ADITUS” z Włocławka
  • Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego z Bydgoszczy.

Zgodnie z przeprowadzonym naborem i oceną ofert informujemy, iż została wybrana oferta złożona przez: Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „ADITUS” z Włocławka.

Zakończył się cykl szkoleń skierowanych do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Na zlecenie ROPS w Toruniu szkolenia zrealizowało Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie IMO PECTORE z Bydgoszczy, posiadające zatwierdzony przez właściwego ministra program szkoleń dla kandydatów.