Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2018”. Tegoroczny raport zawiera informacje nt. sytuacji społecznej, demograficznej, rynku pracy, świadczeniobiorców pomocy społecznej, wybranych formy pomocy środowiskowej oraz instytucjonalnej, kadry i wydatków na pomoc społeczną i inne obszary polityki społecznej realizowane przez gminy i powiaty m.in. za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie na mocy odpowiednich ustaw.

Struktura raportu została sporządzona w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców: klienci pomocy społecznej, dzieci i młodzież, osoby bezrobotne, osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne i przewlekle chore, osoby starsze oraz z tematyką pieczy zastępczej. Zaprezentowano również wybrane działania Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczące zwiększenia włączenia społecznego, głównie za pośrednictwem programów opracowywanych i wdrażanych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz jednostki organizacyjne Samorządu Województwa.

Raport zaprezentowano Radnym Województwa w dniu 24 czerwca 2019 r. na VIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Do pobrania: