Nasza rzeczywistość zmieniła się w bardzo krótkim czasie, wiemy już o tym iż nasze życie po ustąpieniu pandemii nie będzie takie samo. Panująca od marca br. pandemia koronawirusa CIVID -19 wraz z kryzysem przez nią wywołanym uderza w bardzo wiele sfer życia społecznego, powodując lęk, frustrację i destabilizację w rodzinach zarówno naturalnych jak i zastępczych.

Wielotygodniowa konieczność izolacji zwłaszcza dzieci i młodzieży, brak możliwości pójścia do szkoły, brak spotkania się z rodziną, przyjaciółmi oraz niemożność wyładowania swoich emocji spowodowało wzrost różnych negatywnych zjawisk w rodzinach np. osłabienie wydolności opiekuńczo – wychowawczej, niepewność o przyszłość, lęk, stres, bezrobocie, itp.  Wielu sytuacjom kryzysowym w rodzinach można zapobiec kierując do rodziny odpowiednią pomoc. Dzięki kontynuacji projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”, w utworzonych w ramach projektu  23 Centrach Wspierania Rodzin świadczone jest wsparcie poprzez zwiększenie realizacji usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej tj. specjalistycznego poradnictwo rodzinnego: pedagogicznego, psychologicznego, psychiatrycznego i prawnego, mediacji i terapii rodzinnej, superwizji indywidualnej i grupowej oraz grup wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych w formach dostosowanych do bieżącej sytuacji epidemiologicznej w kraju i  dostępnych dla uczestników projektu. Sytuacja wywołana epidemią spowodowała konieczność zmiany realizacji form wsparcia w projekcie. Zadania realizowane są głównie w formie telefonicznej, on-line za pośrednictwem ogólnodostępnych komunikatorów, np. Skype, Messenger lub Whatsapp. Taka forma poradnictwa została pozytywie odebrana przez uczestników.

Obecnie w Centrach Wspierania Rodziny partnerzy zaczynają realizację spotkań indywidualnych, warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie, warsztatów socjoterapeutycznych, mediacji rodzinnych. ROPS w Toruniu zaczyna także rekrutację na szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej. Szkolenia realizowane będą z zachowaniem wszelkich, zalecanych  norm bezpieczeństwa dla beneficjentów projektu.