Nabór partnera krajowego w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020.

„Wiedza - kompetencje - finanse. Wsparcie dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej” – taki tytuł będzie miał panel, organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, podczas XXVII Forum Gospodarczego WELCONOMY FORUM IN TORUŃ.

W czwartek 28 lutego 2020 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu spotkali się przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych, które realizują bądź planują realizację usług społecznych dla osób niesamodzielnych i ich rodzin.

Prawidłowe przygotowanie się do lustracji przez spółdzielnie socjalne to główny temat spotkania Sieci Współpracy Spółdzielni Socjalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się w czwartek 28 lutego 2020 roku, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Zakończono weryfikację formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach II tury naboru do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”, które rozpatrywano w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu.

Tradycyjnie ekonomia społeczna zagości podczas WELCONOMY FORUM IN TORUŃ. Już teraz zachęcamy do udziału w panelu pt.: „Wiedza – kompetencje – finanse. Wsparcie dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej” we wtorek 17 marca 2020 br.

Szanowni Państwo

W związku z realizacją badania naukowego przez Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczącego profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zachęca pracowników socjalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego do aktywnego wzięcia w nim udziału. Wypełnienie przez Państwa anonimowej ankiety zajmie około 15 minut i pozwoli na uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji pracowników socjalnych.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta i Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności realizują wspólnie projekt szkoleniowy “AKADEMIA STREETWORKINGU”.

W terminie 10-11 i 24-25 marca szkolenia będą realizowane w Bydgoszczy (szczegóły w zaproszeniu).

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.