Powiat Lipnowski/Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipnowskim (V)”, Oś priorytetowa I. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie Udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Przed pomocą społeczną nowe wyzwania  związane m.in. z procesem deinstytucjonalizacji rozumianym przede wszystkim jako rozwój usług społecznych.

Już dziś co piąta gmina  województwa kujawsko- pomorskiego deklaruje gotowość utworzenia Centrum Usług Społecznych w najbliższej perspektywie finansowej, a kolejne zgłaszają nam potrzeby wsparcia w tym zakresie.

Świąteczne produkty, oferowane przez przedsiębiorstwa społeczne z naszego regionu, są prezentowane w Kościuszko Business Point w Toruniu. Przy okazji promowany jest znak „Zakup Prospołeczny”.

Zajęcia oferowane młodzieży w ramach projektu „Trampolina 3” są ciekawą alternatywą dla codzienności. Uczestnikom w każdym tygodniu proponowane są tematyczne zajęcia i atrakcyjne wyjścia, które  wspierają ich rozwój osobisty i społeczny.

W ramach projektu „Trampolina 3”, 150 uczestników z 15 Młodzieżowych Centrów korzysta z alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Młodzież, wyjeżdżąc do teatrów, kin, parku trampolin i na wystawy  pod opieką wychowawców uczy się funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych. Wyjścia stanowią alternatywę dla zamkniętych środowisk, w których młodzież funkcjonuje na co dzień.

Po uroczystym otwarciu zmodernizowanego schroniska z usługami opiekuńczymi w Chełmży, prowadzonego przez Brodnickie Centrum Caritas im. BPA Jana Chrapka Diecezji Toruńskiej odbyła się konferencja pn. „Wychodzenie z kryzysu, powrót do domu – nowe wyzwania usług społecznych”.

W Chełmżyńskim Ośrodku Kultury spotkali się przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych prowadzących wsparcie na rzecz osób w kryzysie bezdomności.

Zapraszamy do obejrzenia relacji „w pigułce” o Międzynarodowym Forum Ekonomii Społecznej, które po raz pierwszy przeprowadzone zostało w formie hybrydowej.

 

W projekcie realizowane są zadania w II Modułach:

  • I Moduł: Wsparcie instytucji pomocy społecznej, służb mundurowych oraz przedsiębiorców
  • II Moduł: Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej.

 

 Rodziny zastępcze z naszego województwa miały możliwość uczestniczenia w br.  w   szkoleniach i kursach specjalistycznych realizowanych  przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu  „Rodzina w Centrum 3”. Szkolenia były szansą na poszerzenie wiedzy uczestników, nabycie kompetencji i umiejętności służących profesjonalnej pracy z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej.

W ramach projektu „Trampolina 3”, młodzież z Młodzieżowych Centrów uczestniczy w zajęciach dziennikarsko-fotograficznych i żywieniowych.