https://pl.freepik.com/

Trwa nabór wniosków do programu Centra opiekuńczo-mieszkalne.

Centra opiekuńczo-mieszkalne mają łączyć niezależne zamieszkiwanie ze wsparciem udzielanym przez wykwalifikowana kadrę poprzez pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. To pozwoli poprawić jakość życia osób z niepełnosprawnościami, umożliwi im na miarę potrzeb samodzielne i godne funkcjonowanie. Rolą centrów jest zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza XVI edycję Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego „Stalowy Anioł”.

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro - Konsult Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projekt pt: „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy’’.

Informujemy, że Powiatowe Urzędy Pracy naszego województwa realizują projekty „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych” oraz „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy”.

Rozwój usług społecznych stał się faktem. Stanowi aktualnie jeden z ważniejszych kierunków polityki społecznej państwa. Wpływają na to nie tylko procesy demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa, a także zmiany w rodzinach, nowe ryzyka dotykające społeczności, pandemia i inne zjawiska.

Zakończyła się pierwsza edycja szkoleń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych, kierowanych do przedstawicieli gmin zainteresowanych utworzeniem Centrum Usług Społecznych z terenu Makroregionu II.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przygotował w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” szereg działań skierowanych do gmin zainteresowanych rozwojem usług społecznych na swoim terenie, w tym utworzeniem Centrum Usług Społecznych, a także poszerzeniem wiedzy nt. deinstytucjnalizacji.

Po raz jedenasty prezentujemy Państwu raport „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2021”

Szanowni Państwo!

W dniu 27 czerwca 2022 roku radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą
Nr XLVII/629/22  przyjęli Strategię Polityki Społecznej Województwa do roku 2030.

Do 13 sierpnia do godziny 12.00 potrwa nabór uczestników do II edycji projektu pn. „Trampolina 3”.