OGŁOSZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU

o otwartym naborze na Partnera krajowego w celu  wspólnej realizacji projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka w latach 2024-2026 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (FEdKP), Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania FEKP.08.24 Usługi społeczne i zdrowotne.

Dnia 21 1ipca br. w Punkcie opieki dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy, prowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, odbył się koncert zespołu Half Light.

Grafika: https://pixabay.com/

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie z dniem 1 sierpnia 2023 r. uruchamia nabór na niestacjonarne studia podyplomowe „Mediacje i sprawiedliwość naprawcza” na rok akademicki 2023/2024.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył procedurę naboru i akceptacji Ramowych koncepcji funkcjonowania CUS.

OGŁOSZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU o otwartym naborze na Partnera krajowego w celu  wspólnej realizacji projektu Trampolina 4 - etap I

Grafika: https://pixabay.com/

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Lider projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych, które w zakresie swoich działań zajmują się wsparciem osób z niepełnosprawnościami oraz są zainteresowane mieszkalnictwem społecznym, do udziału w bezpłatnym trzydniowym spotkaniu edukacyjno-szkoleniowym połączonym z wizytą w mieszkaniach wspomaganych na terenie gmin województwa podlaskiego.

W dniu 19 lipca br. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia powołań nowo wybranym Członkom Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

Projekt „Rodzina w Centrum 3” kieruje swój szeroki wachlarz wsparcia do rodzin i dzieci z rodzin zastępczych i z problemami opiekuńczo-wychowawczymi . Beneficjenci projektu korzystają m.in. z różnego rodzaju poradnictwa specjalistycznego, mediacji, superwizji rodzin, terapii dla rodzin, zajęć profilaktyczno-wychowawczych oraz wsparcia wielu specjalistów, w tym m.in. logopedy, psychologa czy pedagoga.

Dnia 11 lipca br. w Punkcie opieki dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy, prowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, gościliśmy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Szymonówka” Fundacji im. Brata Alberta w Nieszawie.

W czerwcu 2023 r. dokonano kolejnego zakupu środków i materiałów ochrony dla grupy docelowej projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.