Fundacja Gospodarcza Pro Europa prowadzi nabór uzupełniający na nową edycję szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej.
Termin rozpoczęcia: 29.05.2022 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 2019 roku realizuje pilotażowy program „Rehabilitacja 25 Plus”.

30 maja już po raz kolejny będziemy obchodzić Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To święto poświęcone osobom, które tworzą nowe rodziny i domy dla dzieci. Dzięki rodzinom zastępczym dzieci mają szansę na wychowywanie się w ciepłej rodzinnej atmosferze.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w dniach 18 i 25 maja br. organizuje dwa seminaria pt „POMOC OBYWATELOM UKRAINY W KONTEKŚCIE SPEC USTAWY I INNYCH USTAW  skierowane do pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie, organizowane w ramach wojewódzkiego programu doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko - pomorskiego PROFESJA .

Czy ekonomia społeczna zdaje egzamin w sytuacji, z którą przychodzi się mierzyć w obliczu wojny w Ukrainie? Jakie wyzwania stawia przed nią rzeczywistość? Perspektywy w jakich barwach rysują się na mapie gospodarczej i geopolitycznej?

W dniu 8 kwietnia 2022 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030. W toku konsultacji wpłynęły 23 opinie i uwagi,  które zostały zgłoszone łącznie przez 6 podmiotów. Wszystkie zgłoszone propozycje zmian zapisów Strategii zostały rozpatrzone.

W dniach 12-13 maja br, niezawodowe rodziny zastępcze z województwa kujawsko - pomorskiego będą miały możliwość uczestniczenia w szkoleniu dokształcającym  umożliwiającym  im pozostanie rodziną zastępczą  zawodową. Szkolenie to jest  szansą na poszerzenie wiedzy uczestników, nabycie kompetencji i umiejętności służących profesjonalnej pracy z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej. Szkolenie dla rodzin zastępczych realizowane jest  przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu  „Rodzina w Centrum 3”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej do udziału w BEZPŁATNYCH stacjonarnych warsztatach pt. „Możliwości współpracy samorządów gminnych i powiatowych z podmiotami ekonomii społecznej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza na dwudniową konferencję metodyczną poświęconą narzędziom i metodom pracy kuratora z nieletnimi.

Wojna odciska piętno na psychice każdego, kto się z nią zetknął. Tragiczne wydarzenia na długo stają się częścią życia nie tylko żołnierzy, ale także uciekających cywilów, wśród których są także dzieci. Aby pomóc w zmaganiach z traumą wojenną, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu podejmuje działania ułatwiające obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym województwie  zarówno dorosłym, jak i najmłodszym, dostęp do pomocy psychologicznej.