Centrum Usług Społecznych to inicjatywa wciąż nowa i ze względu na jej złożoność wymagająca pogłębiania wiedzy w zakresie jej zadań i realizacji. Naprzeciw potrzebom jednostek wdrażających i koordynujących usługi ukazała się pub­likacja „Cen­trum usług społecznych: od kon­cepcji do wdroże­nia przepisów ustawy” pod redakcją naukową profesora Marka Rymszy.

Uprzejmie  informujemy, iż trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia oraz superwizję pracy socjalnej, które realizowane są w ramach projektu „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania” przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z partnerami: Uczelnią Korczaka i Uniwersytetem Szczecińskim.

Szkolenia dają możliwość rozwoju kadr pomocy i integracji społecznej w zakresie podwyższenia kompetencji miękkich niezbędnych przy wykonywaniu pracy socjalnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom socjalnym przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Po feriach Młodzieżowe Centra kontynuują działalność. Przed młodzieżą uczęszczającą do MC kolejny tydzień atrakcyjnych zajęć.

Kończy się kolejna dostawa środków i materiałów ochrony dla grupy docelowej projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Toruńska Fundacja M6 realizuje projekt "Porozmawiajmy o najmie społecznym". Jest to działanie interwencyjne w ramach programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, finansowane z Funduszy EOG.

Trwa nabór do edycji programu „Opieka 75+” na rok 2022.

„Opieka 75+” to program, którego celem jest rozwój oraz poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat i więcej. Adresowany jest do gmin miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w trzeciej edycji projektu pn. „Rodzina w Centrum” podjął współpracę z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ" z siedzibą w Toruniu która zaowocowała cyklem spotkań szkoleniowych stanowiących odpowiedź na ogromną potrzebę rodziców dzieci obarczonych FASD czyli płodowym zespołem alkoholowym do poszerzania kompetencji w zakresie postępowania z dzieckiem z FASD oraz do  przygotowania rodziców do pracy terapeutycznej z dzieckiem w domu.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje o możliwości przystąpienia do egzaminu na superwizora pracy socjalnej i uzyskania certyfikatu superwizora bez konieczności odbycia szkolenia.

Szanowni Państwo, Drodzy Seniorzy oddajemy w Państwa ręce już ósme wydanie Informatora dla Seniora. Publikację o kujawsko-pomorskiej infrastrukturze pomocowej, zdrowotnej, edukacyjnej i kulturalnej dedykowanej osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym. Tegoroczne wydanie zostało przygotowane w wersji elektronicznej. 

Powiat Lipnowski/Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipnowskim (V)”, Oś priorytetowa I. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie Udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.