W dniu  1 lipca 2017 r. w ramach projektu „Trampolina” odbył się Turnieju piłki nożnej w Zbrachlinie. Przedstawiciele Młodzieżowych Centrów w ramach Alternatywnych form spędzania czasu wolnego mieli możliwość poznać zasady fair play i „zdrowej” rywalizacji.  Nasi uczestnicy nauczyli się, że fair play jest normą wartości w sporcie. Jest wyrazem postawy reprezentowanej na boisku, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę.

Uczestnicy projektu „Trampolina” z Młodzieżowego Centrum w Lipnie zostali zgłoszeni do udziału w Gminnym Otwartym Konkursie „Wiła Wianki tam nad Wisłą w Dolinie” ogłoszonym przez Szkołę Podstawową im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Czyż-nie”, Urzędem Gminy oraz Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i LGD.

W dniach od 25 do 26 czerwca br. w Wąbrzeźnie odbyły się TARGI DOBRYCH PRAKTYK.

W niedzielę 25 czerwca, na Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie, w ramach Jarmarku Ekologicznego podmioty ekonomii społecznej zaprezentowały swoje produkty. Mieszkańcy i turyści mogli zakupić niepowtarzalne rękodzieło, lokalne przysmaki i naturalną żywność, a także spróbować swoich sił w warsztatach rękodzielniczych i konkursach.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu po raz kolejny zaprasza  rodziny zastępcze, kadrę prowadzącą rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko – pomorskiego na dwudniowe szkolenie warsztatowe  pt. „RAD – zaburzenia więzi u dzieci – diagnoza i terapia”. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozpoczynamy cykl TARGÓW DOBRYCH PRAKTYK w województwie kujawsko-pomorskim. W okresie od czerwca do października mieszkańcy regionu będą mieli okazję zapoznać się z produktami i usługami lokalnych organizacji i przedsiębiorstw społecznych.

W dniu 8 czerwca 2017 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyło się spotkanie przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Przewodnicząca Konwentu Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS) województwa, Pani Ewa Tadrowska, a także przedstawiciele organizatora czyli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż. Janusz Korczak

24 maja 2006 r. Sejm w drodze uchwały ustanowił 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. W przyjętym dokumencie posłowie uznali potrzebę poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych oraz działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Rzeczypospolitej Polskiej. Od 12 lat instytucje, organizacje i rodziny – związane z tematem pieczy zastępczej – podejmują działania by uczcić tych, którzy podejmują trud bycia Rodziną Zastępczą, propagować ideę rodzicielstwa zastępczego i zachęcać mieszkańców do zakładania rodzin zastępczych by dać dzieciom prawo do wychowywania i dorastania w rodzinie.

W dniach 20 i 27 maja 2017 r. oraz 3 czerwca 2017 młodzież z Młodzieżowych Centrów uczestniczyła w wyjazdach do Prądek k. Bydgoszczy gdzie w ramach Alternatywnych form spędzania czasu wolnego miała możliwość skorzystania z ciekawych atrakcji takich  jak: Tunel aerodynamiczny, nurkowanie, ludzka proca, paintball i kajaki. W trakcie wyjazdu uczestnicy spotkali się także z Radnym Gminy Białe Błota, który opowiedział o miejscu, historii regionu oraz o województwie kujawsko-pomorskim.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia zapraszają do udziału w projekcie „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń”.