Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie organizacji/instytucji jest złożenie formularza rekrutacyjnego podpisanego przez osobę upoważnioną do jej reprezentowania, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Formularz zgłoszeniowy na poszczególne formy wsparcia zamieszczony będzie na stronie projektu bądź przesłany potencjalnym uczestnikom pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Wypełniony formularz należy dostarczyć w następujący sposób do siedziby ROPS:

 

Do pobrania: