Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej

 

TYTUŁ PROJEKTU:

Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

 

BENEFICJENT PROJEKTU:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

 

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu:  3 359 267,15 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  2 855 377,07 zł

OKRES REALIZACJI

01.01.2019 – 31.10.2023

 

CEL PROJEKTU:

Rozwój potencjału sektora ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zwiększenie skuteczności i intensywności działań koordynujących do 31.10.2023 roku.

 

GRUPY DOCELOWE:

 • podmioty o których mowa w art. 4, ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych;
 • podmioty ekonomii społecznej (PES);
 • pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej;
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne;
 • pracownicy i wolontariusze jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych;
 • instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej;
 • ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES);
 • pracownicy i wolontariusze OWES;
 • przedstawiciele sektora nauki i biznesu.

 

 

RODZAJE WSPARCIA:

 • organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla istniejących już sieci PES, inicjowanie do tworzenia nowych;
 • warsztaty i wizyty studyjne krajowe oraz zagraniczne dla kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (JOPS), PES, OWES oraz członków Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej;
 • wzmacnianie współpracy pomiędzy sektorem ekonomii społecznej a administracją publiczną - działania animacyjne, doradztwo;
 • portal internetowy poświęcony ekonomii społecznej;
 • popularyzowanie ekonomii społecznej;Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej;
 • panel o ekonomii społecznej na Forum Gospodarczym
 • wyróżnienia w obszarze ekonomii społecznej, m.in. „Zakup prospołeczny”, „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”, „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie”
 • targi wystawiennicze;
 • biznesowe lunche z ekonomią społeczną;
 • praktyki studenckie w podmiotach ekonomii społecznej;
 • konkurs wiedzy dla młodzieży nt. ekonomii społecznej;
 • funkcjonowanie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej oraz zespołów roboczych RKES;
 • aktualizacja i ewaluacja Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej;
 • ewaluacja OWES.

 

 

ZAKŁADANE EFEKTY:

 

 • Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS - 20
 • Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętychwsparciem w ramach sieciowania – 148;
 • Liczba gmin objętych działaniami upowszechniającymiwspółpracę z podmiotami ekonomii społecznej – 86;
 • Liczba gmin, które uwzględniły w dokumentachstrategicznych ekonomię społeczną – 51;
 • Liczba porozumień zawartych w ramach sieciowania– 8
 • Liczba pracowników lokalnych i regionalnychpodmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomiispołecznej, którzy zostali objęci wsparciem w ramachprojektu - 465