Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 30.06.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 39 122 539,37 zł

Kwota dofinansowania: 37 166 412,39  zł                   

Projekt ma na celu podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki Covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
w okresie od 01.03.2020 r. do 30.06.2023 r.

Grupę docelową projektu stanowią:

  • Podmioty, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupów środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa związanego
    z COVID-19 (m.in. instytucje systemu pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, jak również przedsiębiorcy oraz służby mundurowe)
  • Podmioty zaangażowane w realizacje usług społecznych, w tym opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących wsparcia, realizujące zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzeniem skutków wynikających z pandemii

 

W ramach projektu realizowane są zadania w II Modułach:

  • I Moduł: Wsparcie instytucji pomocy społecznej, służb mundurowych oraz przedsiębiorców
  • II Moduł: Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej.

 

Efekty:

  • 365 podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 
  • 195 podmiotów, które otrzymały grant na cele zapobiegania skutkom COVID-19
  • 330 podmiotów, w których nastąpił wzrost bezpieczeństwa pracowników i podopiecznych podczas pandemii COVID-19 w wyniku przeprowadzenia testów na obecność koronowirusa

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19: 39 122 539,37 zł