TYTUŁ PROJEKTU

Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza

 

 

ZADANIA I DZIAŁANIA ZAŁOŻONE W PROJEKCIE

W projekcie realizowane są wszystkie działania w obszarze włączenia społecznego określone dla typu projektów w Funduszach Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

W ramach projektu realizowane będą zadania:

 1. Koordynowanie działań w zakresie polityki społecznej w regionie

 

 • W ramach zadania założono prowadzenie badań, analiz i działań monitoringowych umożliwiających diagnozowanie i monitorowanie sytuacji regionu w zakresie usług społecznych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej i adopcji, pomocy i integracji społecznej oraz ekonomii społecznej.
 • Podejmowane będzie planowanie interwencji z zakresu usług społecznych, pomocy i integracji społecznej, ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, poprzez m.in. prace zespołu ds. opracowania Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji (RPDI) oraz Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
 • Prowadzona będzie analiza potrzeb szkoleniowych kadr i planowanie interwencji EFS w tym zakresie.
 • Zapewniony będzie udział ROPS w procesie akredytacji ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) poprzez udział w procesie weryfikacji przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego jakości usług świadczonych przez OWES na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Utworzona zostanie platforma usług społecznych w regionie, której celem jest zapewnienie potencjalnym odbiorcom usług dostępu do informacji o oferowanych usługach w miejscu ich zamieszkania.

 

 

 

 1. Wdrażanie działań na rzecz rozwoju polityki społecznej w regionie

Realizacja zadania jest niezbędna z uwagi na koordynacyjną rolę ROPS w obszarze włączenia społecznego m.in. poprzez:

 • wsparcie doradcze, szkoleniowe, warsztatowe dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i podmiotów ekonomii społecznej. Tematyka ww. form wsparcia uzależniona będzie od wyników zapotrzebowania szkoleniowego i będzie dotyczyła szeroko rozumianej sfery społecznej w tym: ekonomii społecznej, pomocy społecznej, więzi rodzinnych, usług społecznych, deinstytucjonalizacji, współpracy;
 • superwizja, coaching i studia podyplomowe dla pracowników socjalnych;
 • doradztwo, konsultacje warsztaty informacyjno-edukacyjne dot. tworzenia Lokalnych Planów Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji (LPDI), spotkania interdyscyplinarne podmiotów działających w obszarze usług społecznych, wsparcie samorządów w rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez realizację wizyt zagranicznych dla m.in. władz gmin/powiatów oraz wizyt studyjnych krajowych;
 • wspieranie gmin w tworzeniu centrów usług społecznych (CUS) i rozwoju dostarczanych przez nie usług, poprzez realizację m.in. szkoleń wynikających z Rozporządzenia oraz spotkań sieciujących CUS;
 • wsparcie sektora ekonomii społecznej, w tym sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej oraz działania promujące ekonomię społeczną w regionie (m.in.: konkurs dla szkół , forum), współpracę z ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej. Realizowane będą m.in.: działania zwiększające skuteczność i wpływ ekonomii społecznej w społeczności lokalnej, poprzez m.in. realizację doradztwa dla JST, warsztatów oraz wizyt studyjnych na rzecz rozwoju zaangażowania JST w obszarze ekonomii społecznej, realizację spotkań sieciujących OWES oraz szkoleń dla kadry OWES. Założono również realizację doradztwa oraz warsztatów dla JST w zakresie tworzenia i prowadzenia podmiotów zatrudnienia socjalnego (PZS), realizację kampanii społecznych promujących ekonomię społeczną, spotkania sieci PES, wizyt studyjnych do PES, Forum Ekonomii Społecznej oraz targów wystawienniczych PES;
 • wsparcie procesu integracji cudzoziemców w formie szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz NGO zajmujących się tą tematyką.

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Uczestnikami projektu i podmiotami objętymi wsparciem w ramach projektu będą m.in.:

 • pracownicy socjalni, w tym zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia;
 • pracownicy instytucji pomocy społecznej oraz podmiotów działających na rzecz włączenia społecznego, w tym zajmujący się organizacją usług społecznych;
 • pracownicy JST, w tym przedstawiciele władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego;
 • kadra podmiotów działających w obszarze wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej oraz adopcji oraz ich otoczenie (otoczenie rozumiane jako podmioty i instytucje współdziałające w powyższym zakresie z ww. podmiotami, wśród których można wyróżnić sędziów, kuratorów sądowych, pedagogów rodziny, pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych i innych);
 • samorząd terytorialny i ich jednostki organizacyjne, jako podmioty odpowiedzialne za organizację i dostarczanie usług aktywizujących usługi społeczne na poziomie lokalnym oraz podmioty organizujące wspieranie rodziny, pieczę zastępczą i adopcję oraz otoczenie systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji;
 • ośrodki wsparcia ekonomii społecznej;
 • inne podmioty realizujące działania z zakresu polityki społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym szczególnie: podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, podmioty prywatne, przedsiębiorcy, podmioty sektora publicznego, prywatnego i społecznego.

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest uspójnienie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie kujawsko-pomorskim, jak również wypracowanie mechanizmów jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy różnymi podmiotami wewnątrz województwa oraz Ministrem ds. zabezpieczenia społecznego i rodziny, co docelowo ma również zapewnić  standaryzację realizowanych działań. W ramach projektu zostaną wykorzystane rozwiązania o charakterze systemowym oraz rozwiązania mające wpływ na wsparcie bezpośrednie w programach regionalnych w zakresie aktywnej integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej .

 

GŁÓWNIE REZULTATY:

1100 osób zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego zostanie objętych wsparciem w ramach projektu,

200 instytucji i podmiotów działających na rzecz włączenia społecznego zostanie objętych wsparciem w projekcie,

1045 osób zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego, dzięki wsparciu EFS+ podniesie swoje kwalifikacje,

50% jednostek samorządu terytorialnego opracuje i będzie realizowało lokalne lub regionalne plany deinstytucjonalizacji usług społecznych

 

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2023 r. – 31.12.2028 r.

Całkowita wartość Projektu: 22 009 655,37 zł

Kwota dofinansowania z UE: 18 162 367,61 zł

 

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.