Tytuł projektu: Trampolina 4 – etap I

 

Beneficjent projektu:

Województwo Kujawsko-Pomorskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

 

Partner projektu:

Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Aditus”

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2024– 31.12.2026 r.

 

Całkowita wartość projektu: 10 319 449,93 zł

 

Kwota dofinansowania z UE: 8 771 532,44 zł

 

Cel projektu:

W ramach projektu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego powstanie zintegrowany system działań wspierających dzieci i młodzież, objętych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opieką, kuratelą lub nadzorem wynikającym z ograniczenia władzy rodzicielskiej oraz wobec których zastosowano środki przeciwdziałania demoralizacji nieletnich i dopuszczania się przez nich czynów karalnych. Projekt będzie miał na celu poprawę dostępu do usług wsparcia dla dzieci i młodzieży mających problemy w zakresie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Tym samym umożliwi się nieletnim lepsze, zgodne z normami funkcjonowanie w przyszłości. Planowane działania przyczynią się do zwiększania równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług.

Projekt jest zgodny z Celem szczegółowym 4(k). Celem projektu jest wzrost aktywności dzieci i młodzieży mających trudności w funkcjonowaniu społecznym poprzez zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług dla dzieci i młodzieży w niekorzystnej sytuacji oraz ich rodzin.

 

Uczestnicy projektu:

Dzieci, młodzież i młodzi dorośli wymagający wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełno sprawnościami, i ich otoczenie, w tym:

- małoletni objęci na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opieką, kuratelą lub nadzorem wynikającym z ograniczenia władzy rodzicielskiej (sprawy sądowe oznaczone sygnaturą „opm”);

- osoby nieletnie, wobec których zastosowane środki przeciwdziałania demoralizacji nieletnich oraz dopuszczania się przez nich czynów karalnych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2022 roku o  wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. 2022 poz. 1700), w tym osób objętych kuratelą, upomnieniem, zobowiązaniem do określonego postępowania, nadzorem odpowiedzialnym rodzica itp.;

- otoczenie ww. nieletnich i małoletnich, w tym rodzice/opiekunowie prawni, korzystający z usług wsparcia rodziny w ramach projektu;

- pracownicy innych podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Oferowane formy wsparcia:

W ramach projektu planuje się utworzenie Młodzieżowych Centrów (dalej: MC) stanowiących miejsca skupienia dzieci i młodzieży w środowisku, w tym miejsca świadczenia konsultacji specjalistycznych, poradnictwa, zajęć animacyjnych, kompensacyjnych, edukacyjnych (min. 10 miejsc na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego). W centrach tych z usług wsparcia skorzystać będą mogli także rodzice/opiekunowie prawni. Na potrzeby funkcjonowania centrów wynajęte/użyczone zostaną lokale zlokalizowane na terenie województwa. Dla uczestników wsparcia zapewniany będzie catering, konieczne będzie także zapewnianie artykułów zużywalnych.

W każdym MC ze wsparcia korzystać będzie do 15 osób (dzieci i młodzież). Dodatkowo, z uwagi na udział w projekcie małoletnich objętych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opieką, kuratelą lub nadzorem wynikającym z ograniczenia władzy rodzicielskiej (sprawy sądowe oznaczone sygnaturą „opm”), ze wsparcia w MC w postaci poradnictwa i/lub terapii korzystać będą mogły także rodziny (średnio 3 rodziców/opiekunów w każdym MC).

Uczestnicy otrzymają wsparcie indywidualne i grupowe prowadzące do kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej poprzez zapoznanie z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego, organizację zajęć sportowych, działania terapeutyczne oraz działania wzmacniające kompetencje społeczne i edukacyjno-zawodowe, a także poprzez wsparcie skierowane do ich otoczenia. Wśród oferowanych form wsparcia znajdą się:

 

 1. Prowadzenie Młodzieżowych Centrów, skupiających młodzież objętych środkiem wychowawczym bądź opieką, kuratelą lub nadzorem.
 2. Profilaktyka zaburzeń w sferze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży:
 • konsultacje specjalistyczne, w tym poradnictwo psychologiczne i/lub psychiatryczne,
 • organizacja zajęć terapeutycznych, w tym także terapii z profilaktyką uzależnień, terapii z profilaktyką zaburzeń odżywiania,
 • konferencje/seminaria świadomościowe w obszarze zdrowia psychicznego dla młodzieży i ich rodzin.
 1. Zajęcia podnoszące kompetencje młodzieży w zakresie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie:
 • zajęcia umożliwiające rozwój kompetencji społecznych, w tym umiejętności uczenia się przez całe życie, akceptacji odmienności i wielokulturowości, poszanowania osób z niepełnosprawnościami, zajęcia umożliwiające rozwój kompetencji poznawczych, w tym nauka odpowiedzialnego podejmowania decyzji i zarządzania emocjami,
 • zajęcia umożliwiające rozwój kompetencji związanych z informacją i wiedzą, w tym biegłość w obsłudze nowych mediów, weryfikacja treści z sieci, przeciążenia informacyjne, komunikacja bez przemocy,
 • zajęcia polegające na treningu usamodzielnienia, w tym: trening gospodarowania budżetem domowym, trening porządku i higieny, trening załatwiania spraw urzędowych, trening umiejętności poszukiwania pracy, trening kulinarny połączony z zajęciami z zasadami zdrowego odżywiania,
 • zajęcia o charakterze wspierania potencjałów (zainteresowań, talentów, umiejętności, predyspozycji, w tym zajęcia artystyczne),
 • zajęcia edukacyjne: językowe, humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, kursy szybkiego czytania,
 • zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej, w tym m.in. doradztwo zawodowe, kursy/szkolenia zawodowe, zakup zużywalnych materiałów do zajęć.
 1. Inne formy pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, np.:
 • zajęcia promujące kulturę fizyczną i zdrową rywalizację, w tym zajęcia sportowe, takie jak gimnastyka i piłka nożna,
 • alternatywne formy socjoterapeutyczne realizowane w formie pracy grupowej: psychodrama, socjodrama, dogoterapia,
 • wyjścia/ wyjazdy w ramach zajęć profilaktyczno-wychowawczych, np. kino, teatr, park linowy, zajęcia survivalowe,
 • młodzieżowe obozy profilaktyczno-terapeutyczne z elementami survivalu;
 • wydarzenia o charakterze kulturalno-rekreacyjnym, umożliwiającym integrację dzieci i młodzieży, prowadzące do włączenia społecznego poprzez obserwację pozytywnych wzorców zachowań, w tym działania prowadzące do otwarcia się Młodzieżowych Centrów na środowisko, m.in. eventy o charakterze sportowym i kulturalnym,
 • indywidualne alternatywne formy spędzania czasu wolnego,
 • wolontariat,
 • wsparcie Animatora w zakresie postępów resocjalizacyjno-wychowawczych, postępów w obszarze prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz w zakresie merytorycznej organizacji zajęć realizowanych przy współudziale środowiska i instytucji zewnętrznych.
 1. Usługi wsparcia rodziny:
 • poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne dla rodzin wraz z realizacją terapii rodzinnych,
 • poradnictwo prawne dla rodzin,
 • pikniki wielopokoleniowe integrujące rodziny i lokalne społeczeństwo oraz zacieśniające więzi,
 • wsparcie specjalisty ds. profilaktyki społecznej.
 1. Wsparcie kadr świadczących usługi na rzecz dzieci i młodzieży:
 • szkolenia dla kadry pracującej z młodzieżą ( w tym mediacja rodzinna, animacja lokalna itp.): m.in. kuratorów, pedagogów, animatorów, celem przygotowania specjalistów świadczących usługi społeczne dla dzieci i młodzieży,
 • konferencje/seminaria świadomościowe, zwłaszcza w obszarze zagrożeń problemów wychowawczych i rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego młodzieży.

 

Rezultaty:

Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 540

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu: 80

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 70

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 10

 

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie