Okres realizacji projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” został wydłużony do 31.08.2022 r.

Projekt „Aktywna Mama, aktywny Tata” będzie realizowany do 31.08.2022 r. Oferujemy dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie voucherów obejmujących pokrycie kosztów pobytu dziecka w: żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub wynagrodzenia niani.

Obecnie poszukujemy uczestników - osób bezrobotnych, chętnych do realizacji działań aktywizacyjnych realizowanych przez urzędy pracy. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z działem realizacji projektu: tel. 56 6571470 wew.2111, tel. kom. 501604175.

 

Projekt „Aktywna Mama, aktywny Tata” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.