W tym miejscu mogą Państwo zapoznać się z dokumentami modeli pracy kooperacyjnej dla trzech typów gmin: wiejskiej, miejsko-wiejskiej i dla miast pow. 20 tys. mieszkańców. Znajduje się tu zarówno „Księga rekomendacyjna” – opracowanie wszystkich modeli, jak również wzory dokumentów pozwalające na praktyczne wdrożenie modeli w gminie.

 

Księga rekomendacyjna [pdf, 6 887KB]

Założenia prawne współpracy instytucji [pdf, 260KB]

_

_

Dla pełniejszego zrozumienia założeń poszczególnych modeli powstały filmy, które przybliżają tematykę kooperacji i wskazują na cechy modeli dla poszczególnych typów gmin.

Reportaż Makroregionu II, wskazuje idee kooperacji w gminach miejsko-wiejskich, a w szczególności rolę poszczególnych instytucji i ekspertów zaangażowanych w budowanie Modelu

https://www.youtube.com/watch?v=7KLmGBw4kCw

Merytoryczne założenia poszczególnych modeli możemy poznać w filmach dla:
 1. gmin wiejskich:
  1. Założenia merytoryczne modelu - https://www.youtube.com/watch?v=-z-Ij1Dp56Q
  2. Model z perspektywy pracownika - https://www.youtube.com/watch?v=m45pLG4T6bI
 2. gmin miejsko-wiejskich:
  1. Założenia merytoryczne modelu - https://www.youtube.com/watch?v=06iA-4kOTsI
  2. Model z perspektywy pracownika - https://www.youtube.com/watch?v=CPZTYrSVgNM
 3. gmin miejskich:
  1. Założenia merytoryczne modelu - https://www.youtube.com/watch?v=XLilz3kclOQ
  2. Model z perspektywy pracownika - https://www.youtube.com/watch?v=pdLYcto1Tdw

W filmie „ Polityka społeczna czyli jak nauka wspiera praktykę?” ukazana została korelacja nauki z praktyką w kontekście kooperacji:
 1. https://www.youtube.com/watch?v=uSTSeMqnwi4
 2. https://www.youtube.com/watch?v=v9NzPOsIUg4 - film w wersji angielskiej

Modele Kooperacji

Schemat modelu kooperacji w gminach wiejskich [pdf, 123KB]

Harmonogram wdrażania modelu kooperacji w gminach wiejskich [pdf, 87KB]

Publikacja modelu kooperacji w gminach wiejskich [pdf, 1 950KB]

Zadania osób kluczowych [pdf, 227KB]

Proponowane standardy wspołpracy zdalnej [pdf, 372KB]

Wzór zgłoszenia kooperacji do ROPS [pdf, 78KB]

Wzór porozumienia dotyczącego wdrażania modelu kooperacji [pdf, 320KB], [docx, 83KB]

Wzór porozumienia dotyczacego współpracy PZK [pdf, 223KB], [docx, 95KB]

Wzór porozumienia dotyczacego współpracy WZK [pdf, 179KB], [docx, 83KB]

Sposób opracowania i wzór listy aktywności usług [pdf, 191KB], [docx, 135KB]

Wzór zgody rodziny [pdf, 295KB], [docx, 130KB]

Wzór karty oczekiwań [pdf, 196KB], [docx, 127KB]

Wzór indywidualnego programu współpracy [pdf, 210KB], [docx, 120KB]

Film informacyjno-edukacyjny na temat Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich zrealizowany w woj. podlaskim

https://www.youtube.com/watch?v=5nDuYmB71mA

Film informacyjno-edukacyjny podsumowujący efekty współpracy podmiotów w ramach testowania Modelu kooperacji (ROPS Rzeszów)

https://www.youtube.com/watch?v=LBE9ht89DT0

Film informacyjno-edukacyjny na temat współpracy w Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich zrealizowany w woj. lubelskim

 1. https://www.youtube.com/watch?v=1Edbp0S-j3A&t=3s
 2. https://www.youtube.com/watch?v=jm4weHbxuuw

Filmy i reportaże z trzech MODELI KOOPERACJI przygotowane przez Centrum Badań nad Rodziną UMK z Torunia:

https://drive.google.com/drive/folders/1mDvbRv5_ezjjZEACUuL701jSocqzHlNR?usp=sharing

Schemat modelu [pdf, 303KB]

Podręcznik wdrażania modelu kooperacji w gminach miejsko-wiejskich [pdf, 1 371KB]

Zadania instytucji [pdf, 226KB]

Narzędzie służące do diagnozy problemów społecznych występujących na terenie gminy. Zawiera wykaz problemów społecznych, do których osoba sporządzająca mapę wskazuje natężenie ich występowania. Dokument jest edytowalny, co oznacza, że można dopisać problem, który nie został ujęty w narzędziu. Wskazanie natężenia problemów określi te z nich, które są szczególnie dotkliwe w danej gminie. Mapę sporządza osoba przygotowująca diagnozę, natomiast nie powinna uwzględniać wyłącznie opinii osoby sporządzającej lecz również pozostałych pracowników OPS.

Mapa problemów klientów [docx, 46KB]


Narzędzie do wykorzystania po analizie zasobów instytucjonalnych na terenie gminy, pozwalające na refleksję dotyczącą dotychczasowej współpracy (lub jej braku) z instytucjami. Określa wyłącznie współpracę lub jej brak.

Karta oceny współpracy międzyinstytucjonalnej [docx, 44KB]


Narzędzie pozwalające z jednej strony na identyfikację instytucji i podmiotów pomocowych w gminie i powiecie, z drugiej zaś na określenie zależności i wzajemnych relacji. Pozwoli na odpowiedź na pytania: z kim współpracujemy? kto inicjuje współpracę? jaka jest intensywność kontaktów? itd.

Analiza sieci instytucji pomocowych w gminie [docx, 76KB]


Kolejna propozycja narzędzia określającego dotychczasową współpracę z instytucjami na terenie gminy poszerzona o ocenę tej współpracy na skali. Zawiera obszar działań podnoszących jakość współpracy.

Ocena dotychczasowej współpracy [docx, 43KB]

Scenariusz spotkania z instytucjami [docx, 50KB]

Zgłoszenie do ROPS [docx, 54KB]

Propozycje porozumień PZK [docx, 52KB]

Narzędzie służące wspólnej diagnozie sytuacji danej osoby/rodziny. Pozwoli członkom GGK – czyli różnym specjalistom na zebranie informacji o osobie, analizie sytuacji, wybranie najbardziej korzystnego rozwiązania, wraz ze sposobem jego wdrażania i ewaluacji.

Przygotowanie instytucji do wspólnej diagnozy [docx, 44KB]


Karta pracy z rodziną [docx, 51KB]


Monitoring pracy z osobą / rodziną [docx, 43KB]


Propozycja narzędzia służącego podziałowi zadań w ramach pracy z daną osobą/rodziną.

Plan kooperacji instytucji [docx, 43KB]

Przykład działań pracownika socjalnego w pracy z rodziną, w której występuje potrzeba wzmocnienia w zakresie realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej z uwzględnieniem wszystkich etapów postępowania metodycznego [pdf, 423KB]

Film informacyjno-edukacyjny na temat Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich zrealizowany w woj. podlaskim

https://www.youtube.com/watch?v=5nDuYmB71mA

Film informacyjno-edukacyjny podsumowujący efekty współpracy podmiotów w ramach testowania Modelu kooperacji (ROPS Rzeszów)

https://www.youtube.com/watch?v=LBE9ht89DT0

Film informacyjno-edukacyjny na temat współpracy w Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich zrealizowany w woj. lubelskim

 1. https://www.youtube.com/watch?v=1Edbp0S-j3A&t=3s
 2. https://www.youtube.com/watch?v=jm4weHbxuuw

Filmy i reportaże z trzech MODELI KOOPERACJI przygotowane przez Centrum Badań nad Rodziną UMK z Torunia:

https://drive.google.com/drive/folders/1mDvbRv5_ezjjZEACUuL701jSocqzHlNR?usp=sharing

Schemat pracy Modelem [pdf, 325KB]

Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin dla gmin miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców [pdf, 1 686KB]

Załącznik nr 1 - Karty korzysci [pdf, 254KB]

Załącznik nr 2 - Warunki wdrożenia Modelu KOOPERACJE 3D w OPS - procedury komunikacji [pdf, 201KB]

Załącznik nr 3 - Warunki wdrożenia Modelu KOOPERACJE 3D w OPS - zasoby kadrowe w Modelu [pdf, 223KB]

Załącznik nr 4 - Warunki wdrożenia Modelu KOOPERACJE 3D w OPS - wzmacnianie współpracy międzypracowniczej [pdf, 238KB]

Załącznik nr 5 - Wybrane przesłanki przejścia do pracy z osobą/rodziną w formule ZZK na poszczególnych etapach metodycznego działania [pdf, 183KB]

Załącznik nr 6 - Monitoring i ewaluacja na poziomie ZZK w Modelu KOOPERACJE 3D - instrukcja do przeprowadzania badań ewaluacyjnych [pdf, 189KB]

Załącznik nr 7 - Projekt socjalny w Modelu KOOPERACJE 3D [pdf, 165KB]

Deklaracja przystąpienia do PZK [pdf, 280KB], [docx, 63KB]

Karta usług kooperanta [pdf, 242KB], [docx, 61KB]

Kwestionariusz oceny współpracy międzysektorowej i międzyresortowej pracowników OPS [docx, 66KB]

Kwestionariusz oceny współpracy międzyorganizacyjnej pracowników OPS [doc, 37KB]

Model k3d - lokalny koszyk usług [xls, 151KB]

Ocena współpracy międzyorganizacyjnej i międzyresortowej pracowników OPS [pdf, 1 261KB], [docx, 70KB]

Ramowy regulamin PZK [pdf, 2 602KB], [docx, 72KB]

Scenariusz spotkania formalizujacego PZK [pdf, 215KB]

Scenariusz spotkania inicjującego PZK [pdf, 249KB]

Scenariusz spotkania PZK [pdf, 194KB]

Upoważnienie dla kierownika OPS [pdf, 236KB], [docx, 60KB]

Wzory dokumentów do ewaluacji PZK [pdf, 193KB], [docx, 46KB]

Aktualizacja indywidualnego planu współpracy [pdf, 290KB], [docx, 61KB]

Indywidualny plan współpracy [pdf, 278KB], [docx, 61KB]

Karta monitoringu i ewaluacji projektu socjalnego [pdf, 244KB], [docx, 51KB]

Karta projektu socjalnego [pdf, 939KB], [docx, 54KB]

Monitoring ewaluacja działań ZZK [pdf, 238KB], [docx, 61KB]

Protokół posiedzenia ZZK [pdf, 272KB], [docx, 61KB]

Przewodnik po działaniach do zorganizowania spotkania ZZK [pdf, 655KB]

Scenariusz drugiego i kolejnych spotkań ZZK [pdf, 942B]

Scenariusz pierwszego spotkania ZZK [pdf, 1 598KB]

Wzory dokumentów do ewaluacji ZZK [pdf, 486KB], [docx, 85KB]

Zaproszenie na spotkanie ZZK [pdf, 250KB], [docx, 24KB]

_

_

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.