W świetle obecnie panującej sytuacji epidemicznej wystąpiła konieczność podjęcia natychmiastowych działań, mających na celu adaptację i przygotowanie pomieszczeń w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. na przyjmowanie znacznej ilości osób, które wymagają pilnej i intensywnej hospitalizacji, w tym izolacji oraz zachowania wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm.

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DOPŁAT DO WYNAGRODZENIA DLA PRACOWNIKÓW POW:

  • Przez czas nie wykonywania pracy, o którym mowa w §2 ust. 2 Regulaminu dopłat do wynagrodzeń, stanowiącego załącznik do Aneksu umowy partnerskiej rozumie się absencję związaną ze zwolnieniem chorobowym w tym również kwarantannę, sprawowaniem opieki, pracą zdalną, urlopem okolicznościowym, urlopem bezpłatnym. Dopłatę może otrzymać wyłącznie pracownik czynnie wykonujący obowiązki służbowe w siedzibie POW. Wyjątek stanowi jedynie absencja spowodowana urlopem wypoczynkowym lub opieką nad dzieckiem zdrowym do 14 roku życia, gdzie możliwa jest wypłata dopłaty do wynagrodzeń za dni urlopowe proporcjonalnie do okresu wsparcia, co opisane jest szczegółowo w §2 ust. 2 Regulaminu dopłat do wynagrodzeń. 

 

Zmiana w wyjaśnieniach związanych z projektem pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w zakresie kwalifikowalności dopłat do wynagrodzeń za czas urlopu wypoczynkowego

 

STAN NA DZIEŃ 25.06.2020 r.