W dniach 10-11 kwietnia br. w Licheniu odbyło się po raz drugi Ogólnopolskie Spotkanie Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego pn. „Kierunek Dziecko”, organizowane przez Fundację Przyjaciółka, Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

W kwietniu br. 15 uczestników rozpoczęło 70 godzinny specjalistyczny kurs pn. „Trening Skoncentrowany na Rozwiązaniach”. Rodziny zastępcze poznają sposoby pracy z dzieckiem,  skupiające się na zachowaniach, przynoszących korzystny z perspektywy dziecka efekt. Trzy zjazdy dwudniowe będą trwać od kwietnia do czerwca 2019r.

Od 8 kwietnia startują kursy z Efektywnej Nauki w ramach projektu „ Rodzina w Centrum 2”.

Czym jest wstyd? Dlaczego się wstydzimy? Jak radzić sobie ze wstydem? Czy to wstyd się wstydzić?

Kolejni kandydaci zdobędą uprawnienia do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego podczas  szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu  w ramach projektu RODZINA W CENTRUM 2

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na bezpłatne KURSY EFEKTYWNEJ NAUKI DLA DZIECI  realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2”.

Projekt „Rodzina w Centrum 2”  realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z 23 partnerami  jest szansą na poszerzenie wiedzy uczestników, nabycie kompetencji i umiejętności służących profesjonalnej pracy z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej a także daje możliwość uzyskania uprawnień do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Rozpoczyna się kolejna tura bezpłatnych szkoleń dla rodzin zastępczych, kadry rodzinnych domów dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”, który jest realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.