Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację na kurs specjalistyczny Trening Zastępowania Agresji, który skierowany jest do rodzin zastępczych, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko – pomorskiego. Kurs realizowany jest w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W załączeniu przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych na kurs specjalistyczny TZA. Jednocześnie przypominamy, że zakwalifikowani uczestnicy są zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich terminach kursu tj 30.11-2.12.2016 r.; 8-9.12.2016 r.

Spotkania zaczynają się pierwszego dnia o godzinie 9.00. Miejscem zjazdów jest Ośrodek Szkoleniowy CARITAS w Przysieku. Udział w kursie, materiały szkoleniowe, wyżywienie, noclegi są bezpłatne.

W związku z dużym zainteresowaniem w/w kursem, przygotowano listę rezerwową a tym samym ROPS w Toruniu planuje w I półroczu 2017r. organizację drugiej edycji kursu TZA. O terminie i miejscu kursu poinformujemy Państwa na stronie internetowej ROPS oraz za pośrednictwem Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie.

 

Do pobrania: