12 października 2016 r. Zarząd Województwa kujawsko-pomorskiego przyjął Uchwałę w sprawie dofinansowania projektu „Rodzina w Centrum”. Projekt będzie realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z 23 partnerami: 19 powiatowymi centrami pomocy rodzinie oraz 4 ośrodkami pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego. Łącznie projekt obejmie ponad 3000 uczestników.

Projekt adresowany jest m.in. do rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, a także rodzin naturalnych, które przeżywają różnego rodzaju trudności opiekuńczo-wychowacze, są zagrożone wykluczeniem społecznym czy objęte asystenturą rodzinną. Projekt zakłada rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym, ma też charakter profilaktyczno-edukacyjny - dąży do ograniczenia umieszczania dzieci w pieczy instytucjonalnej, sprzyja rozwojowi
i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej, a efektem będzie:

  1. Zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.
  2. Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnienie rodzinom możliwości lepszego funkcjonowania w przyszłości.
  3. Deinstytucjonalizacja wsparcia poprzez przejście do świadczenia usług w lokalnej społeczności.
  4. Zmniejszenie liczby umieszczanych osób w opiece instytucjonalnej, przeciwdziałanie rozdzieleniu dziecka z rodziną i umieszczeniu w pieczy zastępczej.

Dzięki zaplanowanym działaniom chcemy wzmacniać i stymulować naturalne środowiska rodzinne borykające się z problemami aby ograniczać umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej. Jednocześnie wsparciem będą objęte już istniejące rodziny zastępcze. Na pomoc mogą także liczyć dzieci i młodzież przebywająca czy opuszczająca pieczę zastępczą - dla nich mamy specjalną ofertę, dzięki której będą mogły lepiej poznać siebie i podwyższyć swoje umiejętności komunikowania się z innymi, rozwijać swoje zainteresowania czy zdobywać wiedzę.

Kompleksowe podejście do problematyki wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej obejmuje także podjęcie działań zmierzających do profesjonalnego przygotowania kandydatów na rodziców zastępczych oraz podnoszenie kwalifikacji kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci, rodzinnych domów dziecka.

Większość zadań będzie realizowana w Centrach Wspierania Rodzin /CWR/, które zaczynają się organizować w powiatach.