Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu po raz kolejny zaprasza  rodziny zastępcze, kadrę prowadzącą rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko – pomorskiego na dwudniowe szkolenie warsztatowe  pt. „RAD – zaburzenia więzi u dzieci – diagnoza i terapia”. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników oraz nabycie kompetencji i umiejętności służących bardziej profesjonalnej pracy z dziećmi z problemami z  zaburzeniami więzi - RAD.

Szkolenie odbędzie się w dniach 13-14 lipca 2017r. od godz. 9.00 w Ośrodku Szkoleniowym CARITAS w Przysieku. Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, wyżywienie, noclegi są bezpłatne.

 

Ważne informacje dla osób , które nie zakwalifikują się na szkolenie:

  • po szkoleniu zostaną zorganizowane 3 spotkania doradcze na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w wymiarze 4 godzin każde.
  • uczestnikiem spotkania mogę być osoby nie zakwalifikowane na szkolenie jak i uczestnicy szkolenia.
  • głównym tematem spotkania będą zagadnienia poruszane na szkoleniu.
  • o miejscu i terminie doradztwa grupowego poinformujemy niezwłocznie po szkoleniu.

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 26 czerwca 2017r.  Na podstawie otrzymanych kart ROPS w Toruniu dokona naboru uczestników do udziału w szkoleniu. Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie znajdzie się na stronie internetowej www.rops.torun.pl  4 dni przed szkoleniem oraz poinformujemy Państwa za pośrednictwem PCPR / MOPR / MOPS.

 

Do pobrania: