RODZINA W CENTRUM – WSPARCIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I NATURALNYCH Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego oraz Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bydgoszczy informują o możliwości wzięcia udziału w projekcie, pn. Rodzina w Centrum.

Utworzone w województwie kujawsko-pomorskim Centra Wsparcia Rodzin będą świadczyły do 30 czerwca 2018 roku szereg bezpłatnych form wparcia, w tym: poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, prawne, psychiatryczne), mediację i terapię rodzinną, warsztaty dla rodziców (naturalnych i zastępczych) i warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci, grupy wsparcia, superwizje w rodzinach zastępczych i wsparcie dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

Głównym odbiorcą zaplanowanych działań są osoby przebywające w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, osoby opuszczające pieczę zastępczą, osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym objęte wsparciem asystenta rodziny) ze szczególnym naciskiem na osoby kwalifikujące się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Rekrutację do projektu prowadzą:

  • w powiatach ziemskich: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego;
  • w powiatach grodzkich: Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. oferowanych form wsparcia oraz warunków udziału w projekcie należy kontaktować się z właściwymi Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie działającymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego lub z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

 

Do pobrania: