PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

RODZINA W CENTRUM

LIPIEC 2016 - CZERWIEC 2018

 

Projekt „Rodzina w Centrum” realizowano we wszystkich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego  od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 208 roku.

W ramach projektu kompleksowym wsparciem objęto rodziny naturalne borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz rodziny zastępcze, w tym dzieci i młodzież przebywające bądź opuszczające pieczę zastępczą. Wsparciem w zakresie doskonalenia zawodowego objęto dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, kadrę rodzinnych domów dziecka, rodziny zastępcze. Prowadzono także działania szkoleniowe, przygotowujące kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Jednym z założeń projektu było zapewnienie odpowiedniego miejsca realizacji dla prowadzenie tak szerokiego wsparcia w postaci usług wsparcia rodziny. I tak w ramach projektu, w każdym powiecie województwa kujawsko-pomorskiego:

 • UTWORZONO 23 CENTRA WSPIERANIA RODZIN

Naszym celem było zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych w województwie kujawsko-pomorskim. Korzystając z zaplecza jakim były Centra zrealizowaliśmy nasz cel i wynikające z niego zaplanowane zadania:

 

USŁUGI WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ, w tym:

 • 14 872 usług poradnictwa specjalistycznego łącznie, w tym:
  - pedagogicznego - 4293
  - psychologicznego - 6057
  - prawnego - 3406
  - psychiatrycznego - 1116
 • 152 warsztaty dla rodziców podnoszących kompetencje rodzicielskie
  (wraz z zajęciami animacyjnymi dla dzieci ),
 • 109 warsztatów dla dzieci przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
 • 55 warsztatów socjoterapeutycznych dla przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
 • 23 warsztaty dla dzieci „moje emocje”
 • 1461 godzin terapii rodzinnej,
 • 696 godzin superwizji dla rodzin,
 • 667 mediacji rodzinnych,
 • 221 spotkań grup wsparcia,
 • 65 bonów edykacyjnych,
 • 16 szkoleń dla wolontariuszy,
 • 31 wyjazdów edukacyjnych dla rodzin, których celem było wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin oraz poprawa relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, a także promowanie właściwego modelu życia rodziny.
 • 119 osób uczestniczyło w kursie efektywnej nauki, w tym: 70 dzieci oraz 49 rodziców.

Do 30 czerwca 2018 roku z usług CWR skorzystało ponad 8 000 osób.

 

DOSKONALENIE OSÓB SPRAWUJĄCYCH RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ, w tym: rodzin zastępczych, kadry prowadzącej RDD, placówek opiekuńczo-wychowaczych do 14 dzieci:

W ramach doskonalenia kadr i osób sprawujących piecze zastępcza, wychodząc naprzeciw potrzebom, zorganizowano szkolenia i kursy obejmujące m.in. tematykę: prawidłowej komunikacji, pracy nad relacjami w rodzinie, podniesienia kompetencji rodzicielskich, pracy z dzieckiem po traumie, problematyki wychowania dziecka z ADHD, RAD, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zorganizowano szkolenia i kursy, uzupełniane doradztwem indywidualnym
i grupowym, w tym:

 • 6 szkoleń;
 • 4 kursy specjalistyczne;
 • 20 godziny doradztwa indywidualnego;
 • 3 spotkania doradztwa grupowego.

Łącznie wsparciem szkoleniowym i doradczym objęto 206 osób.

 

PRZYGOTOWANIE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZICA ZASTĘPCZEGO

 • Przeprowadzono 5 szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, pogotowia rodzinnego, prowadzenia RDD oraz dla kandydatów na dyrektora PO-W typu rodzinnego.

Łącznie przygotowano 102 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

DZIAŁANIA NA RZECZ DEINSTYTUCJONALIZACJI PIECZY ZASTĘPCZEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM:

 • 65 spotkań edukacyjnych dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci - w powiatach ziemskich oraz grodzkich
 • 5 spotkania edukacyjnych dotyczących tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci – spotkania wojewódzkie

Łącznie w spotkaniach wzięło udział około 2420 osób.