PROJEKT RODZINA W CENTRUM 3

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 20 689 680,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 17 586 228,00 zł

BENEFICJENCI PROJEKTU

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
 • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
 • 4 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"

 

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany będzie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

 

CEL PROGRAMU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim.

 

KTO OTRZYMA WSPARCIE

Zapraszamy osoby:

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej;
 • osoby opuszczające pieczę zastępczą;
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą;
 • osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą;
 • kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
 • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
 • dyrektorzy placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego;
 • inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

FORMY WSPARCIA

Centra Wspierania Rodzin działające w powiatach oferują kompleksowe wsparcie, w tym:

 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne:
  • pedagogiczne,
  • psychologiczne,
  • psychiatryczne,
  • logopedyczne;
 • Mediacje rodzinne
 • Terapia rodzinna
 • Superwizja rodzin zastępczych
 • Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych
 • Warsztaty dla rodziców
 • Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach
 • Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne
 • Warsztaty „Moje emocje"
 • Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą
 • Grupy wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej
 • Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze
 • Działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze zaburzeń FASD – Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ" z siedzibą w Toruniu

EFEKTY

Dzięki kontynuacji działań Centrów Wspierania Rodzin w  powiatach i miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim zapewniamy:

 • kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
 • poprawę relacji w rodzinie
 • równe szanse rozwoju dzieci
 • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy
 • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze

GDZIE PO POMOC

Wsparcia udzielają 23 Centra Wspierana Rodziny, działające w każdym powiecie województwa kujawsko-pomorskiego przy Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie.

Rodziny, które chcą otrzymać wsparcie powinny zgłosić się do właściwego terytorialnie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub bezpośrednio do Centrum Wsparcia Rodziny.

 

Każdy uczestnik w ramach projektu będzie miał możliwość skorzystania z form wsparcia, adekwatnych do potrzeb zdefiniowanych przez specjalistów wsparcia rodziny, które zostaną określone podczas indywidualnej diagnozy potrzeb.

 

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - CENTRA WSPIERANIA RODZIN