Województwo Kujawsko – Pomorskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu”

 

Projekt jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

 

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu oraz ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie niskiej emisji.

Efekty projektu:

  • zmniejszenie energochłonności budynku,
  • ograniczenie emisji zanieczyszczeń w wyniku zmniejszenia zużycia paliw stałych na cele grzewcze w budynku,
  • spadek zanieczyszczenia powietrza, wpływający na poprawę stanu środowiska naturalnego województwa kujawsko-pomorskiego,
  • spełnienie przez budynek wymogów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki w zakresie izolacyjności przegród.

Ocieplenie przegród budowlanych i wymiana stolarki okiennej przełożą się na zmniejszenie strat ciepła poprzez przenikanie w budynku, zapobiegając tym samym permanentnemu wychładzaniu obiektu oraz umożliwiając zapewnienie odpowiednich warunków termicznych dla osób korzystających z ich infrastruktury. Ocieplenie ścian zewnętrznych i wymiana okien spowoduje:

  • zmniejszenie strat ciepła w budynkach,
  • obniżenie kosztów ogrzewania,
  • podwyższenie temperatury na powierzchni wewnętrznej ściany co ma dodatni wpływ na warunki użytkowe,
  • wyeliminowanie możliwości skraplania się pary wodnej i powstania pleśni na powierzchni ściany,
  • zwiększenie trwałości ściany przez zmniejszenie wpływów cieplno-wilgotnościowych.

Rezultatem projektu będzie poprawa jakości powietrza dzięki zmniejszeniu emisji substancji szkodliwych, oraz zmniejszenie energochłonności w sektorze publicznym. Polepszenie jakości środowiska naturalnego zwiększy atrakcyjność regionu, zarówno inwestycyjną, jak i turystyczną przy równoczesnej ochronie środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia obecnych mieszkańców.

 

Wartość projektu: 922 952,33 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 743 268,03 zł