Jesteś osobą objętą sądowym środkiem wychowawczy np. nadzorem kuratora, nadzorem odpowiedzialnym rodziców lub opiekuna lub innym? Chcesz uzyskać pomoc specjalistów? Wziąć udział w bezpłatnych zajęciach, kursach, szkoleniach? Chcesz podjąć zatrudnienie w ramach płatnego stażu?

Jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka wobec którego zastosowano sądowy środek wychowawczy? Potrzebujesz porady, wsparcia w zakresie wychowania dziecka. Chcesz odbudować swoje relacje z dzieckiem?

W dniu 9 listopada 2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wspólnie z 6 partnerami podpisał umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Trampolina” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.