Tytuł projektu: Wykluczenie – nie ma MOWy!

 

Beneficjent projektu:

 • Województwo Kujawsko-Pomorskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Partnerzy projektu:

 • Powiat Inowrocławski
 • Gmina Miasto Włocławek
 • Powiat Nakielski
 • Powiat Mogileński

Realizatorzy projektu z ramienia Partnerów:

 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców im. św. Jana Bosko w Strzelnie
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Szerzawach
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców w Bielicach

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.

Okres realizacji projektu: 1.09.2018 – 31.08.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 4 937 941,22 zł

Kwota dofinansowania: 4 691 044,15 zł                   

Cel projektu: Wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej zwiększającej zdolność funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, tj. 255 wychowanków 5 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) oraz 1 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (MOS), mieszczących się w województwie kujawsko-pomorskim oraz wsparcie 30 nauczycieli pracujących w MOW i MOS w okresie 01.09.2018 r. – 31.08.2021 r.

Uczestnicy projektu: osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także otoczenie osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości lub przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (w takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla wsparcia ww. osób) w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze), tj. nauczyciele zatrudnieni w MOW/MOS.

Oferowane formy wsparcia:

Uczestnicy otrzymają wsparcie indywidualne i grupowe prowadzące do kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej poprzez zapoznanie z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego, organizację zajęć sportowych, działania terapeutyczne, psychologiczne oraz działania wzmacniające kompetencje edukacyjno-zawodowe, a także poprzez wsparcie skierowane do ich otoczenia.

Wśród oferowanych form wsparcia dla młodzieży znajdą się m.in.:

 • opieka wykwalifikowanej kadry specjalistów, m.in. opiekunów uczestnika,
 • trening umiejętności społecznych,
 • zajęcia sportowe,
 • warsztaty ratownicze,
 • warsztaty kosmetyczne,
 • zajęcia fotograficzno-astronomiczne,
 • warsztaty medialne z elementami ITC,
 • wizyty zawodoznawcze,
 • zajęcia wokalne,
 • zespół muzyczny,
 • warsztaty teatralne,
 • kynoterapia,
 • hipoterapia,
 • zajęcia filmowe i rękodzieło,
 • warsztaty rozwijające kompetencje specjalistyczne (m.in. stylizacja paznokci),
 • zajęcia z zasad racjonalnego odżywiania,
 • wyjazdy na pokazy/przeglądy twórczości,
 • zajęcia dziennikarsko-fotograficzne,

Natomiast dla nauczycieli MOW i MOS przewidziano superrewizję oraz kursy podnoszące kompetencje np. Terapię skoncentrowaną na Rozwiązaniach I lub II stopnia, Dialog motywujący.

Efekty:

 • objęcie wsparciem 255 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • objęcie wsparciem 5 osób z niepełnosprawnościami
 • 170 osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
 • zakup sprzętu informatycznego dla 4 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
 • zakup materiałów i sprzętów dla 5 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, w celu zwalczania
  i przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19
 • uzyskanie kwalifikacji zawodowych, po opuszczeniu programu przez 9 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • uzyskanie kompetencji zawodowych po opuszczeniu programu przez 14 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • utworzenie Indywidualnych Planów Działania lub Indywidualnych Planów Resocjalizacyjnych dla 255 wychowanków ośrodków
 • kursy podnoszące kompetencje zawodowe dla 30 nauczycieli i wychowawców z 5 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 • postęp w aktywizacji społecznej u 78,43% wychowanków ośrodków, które wzięło udział w projekcie

 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19: 186 002,00 zł