Tytuł projektu: Trampolina 3

 

Beneficjenci projektu:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
 • Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Aditus”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.

 

Okres realizacji projektu:

1.07.2021 – 30.06.2023 r.

 

Całkowita wartość projektu:

5 167 386,22 zł

 

Kwota dofinansowania:

4 909 016,90 zł      

              

Cel projektu:

Wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 300 osób objętych sądowym środkiem wychowawczym, a także wzrost umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży u 100 osób z otoczenia młodzieży objętej projektem, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.

 

Uczestnicy projektu:

młodzież zamieszkała lub ucząca się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy, np. nadzór kuratora oraz otoczenie młodzieży tj. kuratorzy będący otoczeniem uczestników projektu oraz Opiekunowie MC.

 

Oferowane formy wsparcia:

Uczestnicy otrzymają wsparcie indywidualne i grupowe prowadzące do kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej poprzez zapoznanie
z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego, organizację zajęć sportowych, działania terapeutyczne oraz działania wzmacniające kompetencje społeczne i edukacyjno-zawodowe, a także poprzez wsparcie skierowane do ich otoczenia.

Wśród oferowanych form wsparcia znajdą się m.in.:

 • opieka wykwalifikowanej kadry specjalistów, tj. opiekunów i specjalistów ds. resocjalizacji;
 • zajęcia profilaktyczno-wychowawcze mające na celu zapoznanie z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: m.in. wyjścia do kina, teatru, na koncerty, paintball, do lokalnych ośrodków kultury oraz bibliotek;
 • zajęcia z zasad racjonalnego odżywiania się;
 • zajęcia dziennikarsko-fotograficzne;
 • organizacja zajęć sportowych;
 • obozy resocjalizacyjno-terapeutyczne;
 • spotkania z psychologiem, socjoterapeutą, doradcą zawodowym i edukatorami;
 • kursy oraz szkolenia zawodowe;
 • konferencje metodyczne dla kuratorów będących otoczeniem uczestników projektu.

Dzięki wykorzystaniu infrastruktury województwa kujawsko-pomorskiego prowadzonych będzie 15 Młodzieżowych Centrów skupiających młodzież objętą sądowym środkiem wychowawczym.

 

Efekty:

 • objęcie wsparciem 300 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • objęcie wsparciem 10 osób z niepełnosprawnościami
 • uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych po opuszczeniu programu przez 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • postęp w efektywności społecznej u 50 % osób z niepełnosprawnościami, które wzięły udział w projekcie
 • postęp w efektywności społecznej u 34% osób ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które wzięły udział w projekcie
 • 100 osób z otoczenia młodzieży z MC, które otrzyma fachowe wsparcie w projekcie poprzez udział w dwóch konferencjach metodycznych połączonych z warsztatami w zakresie profilaktyki społecznej, resocjalizacji i narzędzi pracy z młodzieżą zagrożoną demoralizacją